1. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

2. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės

3. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių pasiekimų gerinimo planas

4. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių elgesio taisyklės su skatinimo, drausminimo bei priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams sistema

5. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo aprašas

6. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

7. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojo pareigybės aprašymas

8. Informacijos apie Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklą skelbimo tvarkos aprašas

9. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos  bendruomenės narių elgesio ir etikos normos

10. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas

11. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

12. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas

13. Vaikų priėmimo į Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

14. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo įstaigas ir atleistų nuo kūno kultūros ir menų dalykų pamokų, užimtumo tvarkos aprašas


25. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

26. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

27. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos dokumentų valdymo ir tvarkymo tvarka

28. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos demonstracinio kabineto naudojimosi tvarka

29. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

30. Ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas

31. Trakų r. standartizuotas testų organizavimo ir vykdymo gimnazijoje tvarkos aprašas

32. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 

33. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vadovo 2014 metų veiklos ataskaita Trakų rajono savivaldybės tarybai

34. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendrieji kalbos reikalavimai

35. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės, prevencinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

36. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

37. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

38. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita