Gimnazijoje yra 8 metodinės grupės, joms vadovauja patyrę mokytojai. Metodinių būrelių veiklos tikslas siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Jos užtikrina metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, skleidžia pedagogines ir metodines naujoves, dalijasi gerąją pedagogine patirtimi, skatina popamokinę veiklą. Taip pat nagrinėja ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus, nagrinėja dalyko ugdymo programas, aprobuoja mokomųjų dalykų teminius planus ir teikia rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo, nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus, konsultuojasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodų, siekia geresnio mokymosi rezultato naudojant kompiuterines mokymosi programas.
Lietuvių kalbos metodinė grupė 
jovita.jpg
Vadovauja: Jovita Urmulevičienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė

Technologijų, menų ir dorinio ugdymo metodinė grupė
nuotrauka.jpg
Vadovauja: Aurelija Balakauskienė, technologijų mokytoja metodininkė

Anglų, rusų ir vokiečių kalbos metodinė grupė
IMGP7426.jpg
Vadovauja: Vita Keršytė, anglų kalbos mokytoja

Matematikos ir IT metodinė grupė
ala.jpg
Vadovauja: Ala Leckienė, matematikos mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų metodinė grupė
 
Vadovauja: Vaiva Urbelionienė, istorijos mokytoja metodininkė

Gamtos mokslų metodinė grupė
lile.jpg
Vadovauja: Lilija Sabolevskienė, biologijos mokytoja metodininkė

Švietimo pagalbos specialistų ir kūno kultūros metodinė grupė
  jastrebova.jpg
  Vadovauja: Natalja Jastrebova, vyresnioji socialinė pedagogė

Klasės auklėtojų metodinė grupė
018.JPG
Vadovauja: Alina Kveragienė, muzikos vyresnioji mokytoja